★ ข้อมูลหลักสูตร


»ชื่อหลักสูตร

           ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

           ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology


»ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

           วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

           B.S. (Information Technology)


»จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

           จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต


»รูปแบบของหลักสูตร

           1. รูปแบบ :

           2.ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย

           3.การรับเข้าศึกษา : นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้

           4.ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่จัดการเรียนการสอน

           5.การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว       Copyright © 2018 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180