★ ประวัติหลักสูตร


»ชื่อหน่วยงาน

           สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี


»ที่ตั้ง

           อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180


»ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

           บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2544 เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน โดยใช้ชื่อโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันราชภัฏ ปีพ.ศ. 2543

           ในปี พ.ศ. 2546 ผู้บริหารคณะได้มีนโยบายในการจัดการด้านการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากร ห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารโปรแกรมวิชาใหม่ และได้รวมการบริหารงานของโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และไอที ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลการบริหารงานทั้งโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหัวหน้าโปรแกรมวิชา และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาชุดเดียวกัน

           ในปี พ.ศ. 2548 ภาคเรียนที่ 2/2548 ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่กำหนดให้แต่ละหลักสูตรต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรคนละชุด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปลี่ยนรูปแบบให้มีการบริหารแบบแบ่งปันหลักสูตรแทนการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาที่มีอยู่เดิม และได้แบ่งโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และไอทีออกเป็น 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แยกการบริหารงานออกมานับจากนั้น โดยหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน และทั้ง 5 คน เป็นคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารงานของหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับกรรมการบริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

           ในปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี และใช้มาตั้งแต่ปี 2544 โดยในหลักสูตรใหม่ได้เพิ่มการแบ่งแขนงวิชาเป็น 5 แขนงวิชา ได้แก่ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ แขนงวิชามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และแขนงวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ย้ายที่ทำการหลักสูตรจากอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาที่อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์

           ในปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย


       Copyright © 2018 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180