IT VRU NEWS


   •ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์นักศึกษาเต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2564(8 มี.ค. 64)
   •ศูนย์ภาษา แจ้งรายชื่อหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น (ออนไลน์) รอบที่ ๒(9 ก.พ. 64)
   •ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นออนไลน์ รอบที่ 2(16 ม.ค. 64)
   •ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์รับสมัครหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้นออนไลน์ รอบที่ 1(16 ม.ค. 64)
   •คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม(3 ธ.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564(25 ส.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ปีการศึกษา 2564(25 ส.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 9 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563(30 ก.ค. 63)
   •กองพัฒนานักศึกษา ขอประชาสัมพันธํ์และส่งหลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "VRU Safe Driving"(30 ก.ค. 63)
   •บริษัท นิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงการออกแบบนวัตกรรม "แค่ใจก็เพียงพอ 2020"(13 ก.ค. 63)
   •จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ขอเชิญประกวดคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก(13 ก.ค. 63)
   •แนวทางการดำเนินกิจกรรม งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์(2 ก.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย งดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์(2 ก.ค. 63)
   •ประกาศมหาวิทยาลัย มาตรการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา(2 ก.ค. 63)
   •ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัย วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาได้รับผลกระทบโควิด-19(27 เม.ย. 63)
   •ประชาสัมพันธ์รายละเอียดระบบเรียนออนไลน์ทักษะด้านดิจิทัล(27 เม.ย. 63)
   •แจ้งการคัดเลือกผลงาน กิจกรรม สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ(23 เม.ย. 63)
   •งานวิชาการศึกษาทั่วไป ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป (11 ก.พ. 63)
   • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แจ้งกำหนดจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน /2562 (20 ม.ค. 63)
   • ศูนย์ภาษา แจ้งกำหนดการสอบวัดความสารมารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ ชั้นปีที่2รหัส 61 และชั้นปีที่4รหัส 59 ประจำปีการศึกษา 2562 (20 ม.ค. 63)
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม Mocktial Mixology Class (16 ม.ค. 63)
   • ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์ตารางรอบจัดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP สำหรับนักศึกษาเสาร์-อาทิตย์ชั้นปีสุดท้าย/ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2562 (10 ม.ค. 63)
   • กองพัฒนานักศึกษาขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 62 (23 พ.ย. 62)
   • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน (23 พ.ย. 62)
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งวันปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา(24 ต.ค. 62)
   • ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.(12 ก.ค. 62)
   • การกำกับดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1(22 มิ.ย. 62)
   • บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ประชาสัมพันธ์โครงการกลับบ้านปลอดภัย เพื่อร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ (9 ต.ค. 61)
   • กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชายที่มีความประสงค์ผ่อนผันทหารกองประจำการ 2562 (2 ส.ค. 61)
   • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 (30 มิ.ย. 61)
   • ประชาสัมพันธ์การส่งแบบคำขอกู้ยืม (กยศ. – กรอ.) วันสุดท้าย (28 พ.ค. 61)
   • สกอ.ประชาสัมพันธ์ ประเทศแคนาดาประสงค์ให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษา (18 ม.ค. 61)
   • ม.ราชมงคลพระนคร ประชาสัมพันธ์โครงการ AY – REPSE 2018 (18 ม.ค. 61)
   • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (8 ม.ค. 61)

   • สำนักงานปลัดกระทรวง ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน (30 ก.ค. 63)
   • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ แจ้งการรับฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษา (13 ก.ค. 63)
   • สนง.คุ้มครองผู้บริโภค ขอความประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน (2 ก.ค. 63)
   • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ (25 ต.ค. 61)
   • บริษัท อีปิค คอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน (2 ส.ค. 61)
   • บริษัท เซ้าท์ อีสท์ เอเชีย เน็ทเวอร์ค คอร์ปอเรชัน จำกัด ประกาศรับสมัครโปรแกรมเมอร์ หลายตำแหน่ง (12 ก.ค. 61)
   • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและสัมภาษณ์ (19 มิ..ย 61)
   • ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (4 มิ..ย 61)

       Copyright © 2018 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180