★ ปรัชญา/วิสัยทัศ/พันธกิจ


»ปรัชญาของหลักสูตร ปี 2550

           คิดอย่างวิทยาศาสตร์ สามารถด้านไอที มีคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา


»วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐเอกชน และท้องถิ่น

           2.เพื่อให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการประกอบอาชีพ

           3.เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

           4.เพื่อให้บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป


»ปรัชญาของหลักสูตร ปี 2555

           ปรัชญา : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และคุณธรรม นำทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน

           วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

           พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของชาติ


»ความสำคัญ

           หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมผสานองค์ความรู้ตลอดจนภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น กับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ ทรัพยากรในองค์กร ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับ ปัญหาได้อย่างมีความ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีร่วมสร้างสรรค์งาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีได้เล็งเห็นว่า การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบสารสนเทศ มีส่วนสำคัญให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปอย่างมีระบบ รองรับต่อการเจริญเติบโตของประเทศ และการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ


»วัตถุประสงค์

           1.เพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมไปด้วยความรู้และคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อท้องถิ่นและชุมชน

           2.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและประชาคม อาเซียน

           3.เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนทักษะทางด้านการสื่อสารกับกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน


       Copyright © 2018 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180